Efteruddannelse


1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering - 2021

Den 1-årige efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn, unge, forældre og familier. Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi bl.a. gennem de neuroaffektive kompasser og den neuroaffektive analyse, så det bliver muligt at arbejde mere målrettet med både vurderings- og konsulentopgaver, tilrettelægge og indgå i interventionsopgaver eller blive bedre til at arbejde med familier, forældre, unge og børn i ens daglige arbejde som lærer, pædagog, konsulent eller lignende.

Indhold

Efteruddannelsen tager udgangspunkt i arbejdet med børn og familier ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er en integration af udviklingspsykologi, tilknytningsteori, traume- og hjerneforskning. Ud fra dette perspektiv er forudsætningen for følelsesmæssig udvikling, at barnet allerede fra fødslen indgår i synkroniserede interaktioner med sine primære omsorgspersoner. Hvis ikke dette er sket inden for barnets første leveår kræver det senere hen en målrettet indsats, hvor pædagoger og behandlere vedvarende arbejder i individets nærmeste følelsesmæssige udviklingszone.

Ingen interventionsmetoder virker for alle, men stort set alle interventionsmetoder virker i forhold til nogen. En præcis og målrettet indsats kræver derfor veludviklede og systematiserede tilknytningsbaserede vurderingsmetoder til at udrede den mest hensigtsmæssige intervention. Du vil på efteruddannelsen både stifte bekendtskab med nyudviklede analysemodeller og få inspiration til at arbejde med forældre, børn- og unge med metoder, der støtter selvreguleringskompetencer, følelsesmæssig afstemning og mentalisering.

Endelig ved vi alle at en god forståelsesramme og en god metode ikke alene kan skabe forandringsprocesser, hvis det menneske der skal støtte et andet menneskes udviklingsproces, ikke er på ”bølgelængde” med den anden person. Vi vil derfor også på efteruddannelsen arbejde med deltagernes såkaldte selvagens, det vil sige fagpersonens evne til at indgå i relevante samspil, der kan skabe en oplevelse af samhørighed.

Det anbefales, at alle deltagere indgår i arbejdsgrupper og mødes minimum én gang imellem modulerne. For de som kunne tænke sig at blive certificeret i neuroaffektiv udviklingspsykologi i arbejdet med børn og familier, indgår man i en arbejdsgruppe på ca. 5-7 deltagere. Gruppen mødes jævnligt i løbet af efteruddannelsesperioden, hvor man bl.a. kan supervisere hinandens videoer.
Certificeringen består af, at Susan Hart mødes med gruppen sammenlagt tre dage med ca. en måneds mellemrum, hvor hver deltager præsenterer en case, som man indgår i en dialog omkring med sin arbejdsgruppe og med feedback fra Susan Hart.

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering

Kr. 25.500,-

Pr. deltager
Eks. moms

Uddannelsesplan

Uddannelsen er opdelt i 6 moduler, og for de som ønsker certificering i 7 moduler. Modul 1 er en teoretisk introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi, og hvordan denne forståelse kan benyttes i praksis. Modul 2 omhandler forskellige vurderingsmetoder og analysemodeller til at undersøge barnets og forældrenes emotionelle kompetencer og sårbarheder, deres interaktion samt tilknytnings- og mentaliseringskompetencer. Modul 3 og 4 er begge moduler, der fokuser på intervention med udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Modul 3 handler om hvordan man gennem et legende univers med voksenstyrede aktiviteter, kan arbejde med børn, børnegrupper og hvordan man kan arbejde med forældrekompetencer ud fra en pædagogisk og familieorienteret tilgang, hvor man benytter leg som et væsentligt element i personlighedsmæssige forandringsprocesser. Modul 4 handler om, hvordan man knytter oplevelsesorienteret leg med sproglige dialoger, når sprog ikke kan skabe de ønskede forandringsprocesser. Modul 5 handler om vigtigheden af, hvordan man sætter sin egen person i spil som professionel fagperson, hvilket er en forudsætning for godt interventionsarbejde – det vi kalder selvagens. Modul 6 er en opsamling og afrunding af efteruddannelsen, hvor vi benytter deltagernes egne sager som eksempel på, hvordan man kan anvende de neuroaffektive kompasser og andre analysemodeller som navigationsredskab og omsætte brugen af dem til praksis.

Certificering

For de som gerne vil certificeres består modul 7 af tre enkeltstående kursusdage med ca. en måneds mellemrum, hvor man sammen med sin arbejdsgruppe fremlægger et videoklip af et barn, forældre eller familie, som bl.a. analyseres ud fra de forskellige analysemodeller, der er arbejdet med i løbet af uddannelsen. I forbindelse med fremlæggelsen giver Susan Hart feedback, så der kan arbejdes videre ud fra tilbagemeldingen. Efter tre videofremvisninger gives der en certificering i arbejdet med neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. Certificeringen giver mulighed for at arbejde med egne cases ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi og få en dialog med sin arbejdsgruppe og feedback fra Susan Hart.

Med fokus på

Efteruddannelsen sigter på at deltagerne får et indgående kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi og trænes i at omsætte forståelsesrammen til praksis. Det vil sige, hvordan personlighedsudvikling foregår på tre forbundne niveauer i nervesystemet, og hvordan både børn, unge og forældre, når de føler sig “mødt” og “rummet” på et relevant niveau, kan udvikle sociale, personlighedsmæssige og emotionelle kompetencer. På efteruddannelsen vil de såkaldte neuroaffektive kompasser blive præsenteret og benyttes som et ”navigationsredskab”. Derudover vil begreber som fx ”windows of opportunity”, nærmeste udviklingszone og makro- mikroregulering være helt centrale begreber, der vil blive benyttet som ramme og ”den røde tråd” gennem hele efteruddannelsesforløbet.

Krav til deltagelse

Deltagerne skal være indstillet på at deltage i arbejdsgrupper mellem de enkelte moduler og læse relevant faglitteratur.
For at gennemføre efteruddannelsen skal man have deltaget 90 % af tiden. Såfremt man på andenvis kan demonstrere, at man har tilegnet sig materialet, skal man have deltaget 80 % af de skemalagte dage. Man kan ikke overføre manglende deltagelse til næste modul eller andet hold. I forløbet skal læse og reflektere over den anbefalede faglitteratur i neuroaffektiv
udviklingspsykologi. Endelig skal man være villig til at deltage i øvelser/aktiviteter og rollespil på holdet.
Inden efteruddannelsens start vil det være en fordel at have læst Den neuroaffektive billedbog I og Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1-3.

Anvendt litteratur på efteruddannelsen

Af obligatorisk læsning til den 1-årige efteruddannelse er:

 • Den neuoraffektive billedbog af Marianne Bentzen
 • Den neuroaffektive billedbog 2 af Marianne Bentzen og Susan Hart
 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1, 2 og 3 (kassetten) af Susan Hart
 • Mødeøjeblikke i psykoterapi med børn af Susan Hart og Marianne Bentzen

Til modul 2 (modul med Susan Hart) foreslås:

 • Barnet og dets relationelle miljø (udvalgte kapitler) af Rikke Schwartz og Susan Hart

Til modul 3 og 4 foreslås (moduler med Anne Larsen og Marie Olsen-Kludt):

 • De følsomme relationer af Susan Hart
 • Leg for sjov og alvor af Susan Hart, Dorte Rudi Andersen, Anni Jakobsen & Anne Larsen
 • Inklusion, leg og empati (udvalgte kapitler) redigeret af Susan Hart
 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn (udvalgte kapitler) redigeret af Susan Hart

Til modul 5 foreslås (modul med Marianne Bentzen og evt. Susan Hart):

 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi med voksne (udvalgte kapitler) redigeret af Susan Hart
 • Ledelse mellem hjerne og hjerte (udvalgte kapitler) redigeret af Susan Hart og Henrik Hvilshøj

Til modul 6 er der ingen litteraturforslag, da dette er et opsamlingsmodul af de øvrige moduler.Om de forskellige moduler

 • Modul 1 Teori - Susan Hart
  På første modul vil Susan Hart fokusere på forståelsesrammen: Neuroaffektiv udviklingspsykologi. På modulet fokuseres der på, hvordan mennesker igennem et endog meget plastisk centralnervesystem er i stand til at udvikle evne til selvregulering, empati og mentalisering, og hvilken betydning denne viden kan have i arbejdet med børn, unge og familier. Dette modul giver en grundig gennemgang af de neuroaffektive kompasser, og hvordan de kan anvendes til at vurdere forskellige interventionsmuligheder og nuancering af behandlingstiltag ud fra forælderen, den unge eller barnets specifikke vanskeligheder. På dette modul gennemgås ligeledes den neuroaffektive analyse. Udgangspunktet er her, hvordan intervention er afhængig af stimulering indenfor nærmeste udviklingszone uanset om det drejer sig om forælderen, den unge eller barnet.
 • Modul 2 Vurdering - Susan Hart
  På andet modul præsenterer Susan Hart forskellige metoder til at vurdere følelsesmæssige kompetencer, sårbarheder og finde nærmeste følelsesmæssige udviklingszone. På modulet startes der med en opfølgning af den Neuroaffektive Analyse og den neuroaffektive caseanalyse model præsenteres. Derudover gennemgås vurdering af mentaliseringsevne og den emotionelle mentaliseringsskala. Med inspiration fra Marschak Interaction Method (MIM) vil der også på modulet blive gennemgået en konkret metode til at vurdere samspilskompetencer. Disse vurderingsmetoder er alle strukturerede tilknytningsbaserede metoder til hvordan forældrene, den unge og barnets følelsesmæssige ressourcer/vanskeligheder kan udredes som grundlag for at udarbejde en interventionsplan.
 • Modul 3 Intervention gennem leg til børn, unge, forældre og familier - Marie Olsen-Kludt og Anne Larsen
  På tredje modul vil Marie Olsen-Kludt og Anne Larsen fokusere på udviklingsbaseret intervention med forældre, børn og unge. Med inspiration fra bl.a. Theraplay, Sunshine Circles, NUSSA og Forældre på alle strenge vil de bl.a. introducere interventionstiltag, der kan støtte forældre-barn samspil gennem leg. De vil igennem bl.a. videoeksempler vise, hvordan man gennem legeforløb er i stand til at udvikle traumatiserede børn og unges følelsesmæssige kompetencer og udvikle forældres samspilskompetencer med deres barn. De vil også vise, hvordan man pædagogisk kan træne følelsesmæssige og sociale kompetencer i grupper. Undervisningen består af at inddrage deltagerne i aktiviteter, videoklip og dialog.
 • Modul 4 Udviklingsfremmende samtaler gennem aktiviteter og leg - Anne Larsen
  På fjerde modul vil Anne Larsen bl.a. gennem inspiration fra Forældre på alle strenge og familieterapeutiske forløb vise, hvordan man hos unge og forældre, gennem aktiviteter, leg og øvelser, kan anvende udviklingsfremmende samtaler, når samtalebaseret intervention ikke rækker. Hun vil vise, hvordan man kan arbejde med forældrekompetencer og forældrenes syn på barnet ved at inddrage dem i konkrete aktiviteter og efterfølgende gå i dialog med dem om deres tanker, følelser og sansninger og undersøge, hvordan deres tanker og adfærd påvirker dem selv og/eller deres barn. Undervisningen består af at inddrage deltagerne i aktiviteter, videoklip og dialog.
 • Modul 5 Selvagens (Comwell Holte) - Marianne Bentzen og Susan Hart 
  På femte modul vil Marianne Bentzen og Susan Hart arbejde med deltagerens selvagens, dvs. evnen til at indgå i en tryghedsskabende og udviklende relation med de mennesker, som man gerne vil støtte. Igennem bl.a. kropsøvelser og enkle samspilsøvelser vil de skabe bevidsthed om, hvilken indflydelse ens syn på den anden har for samspil. De vil på modulet ligeledes præsentere forskellige supervisionsmodeller, hvor der gøres brug af selvagens.
 • Modul 6 Opsamling og afslutning - Susan Hart
  På sjette modul opsamler vi teori, vurdering og interventionsmetode, bl.a. igennem video og nogle af deltagernes egne optagede videoklip eller cases og evt. gennem supervision af deltagernes cases ud fra den neuroaffektive caseanalyse model. Der vil på dette modul være mulighed for at få besvaret spørgsmål, som har rejst sig i løbet af efteruddannelsesforløbet
 • Modul 7 Certificering - Susan Hart
  Certificeringen består af tre enkeltstående kursusdage, hvor hver deltager har optaget et videoklip på ca. 10 minutter af et barn, forældre eller familie i forhold til et vurderings- eller behandlingsforløb. På hver certificeringsdag har hver deltager ca. 50 minutter til at vise sit videoklip og analysere indholdet ud fra principperne i neuroaffektiv udviklingspsykologi i dialog med gruppen og med feed-back fra Susan Hart.


Rammer omkring efteruddannelsen
Efteruddannelsen afholdes som eksternat på Danhostel Kalundborg og består af hhv. 2 x 3 dage og 4 x 2 dage.

Certificeringen består af 3 x 1 dag. Prisen pr. deltager for certificeringsmodulet: 10.000,- kr. ekskl. moms.

Evt. overnatning på Danhostel Kalundborg aftales direkte mellem kursisten og Danhostel Kalundborg.

Max. antal deltagere 36.

Arbejdsgrupperne i forbindelse med certificering er på ca. 6 deltagere.

Efter endt deltagelse udstedes deltagerbevis og certificeringsbevis til de som har gennemført certificeringsmodulet.

Tidsplan
Efteruddannelsen er på sammenlagt 14 dage: Første dag på hvert modul er kl. 10-17, de resterende dage på modulet kl. 9-16.

 • UNDERVISNINGSFORM

 • MÅLGRUPPE

UNDERVISNINGSFORM

Undervisningsformen veksler mellem teoretiske oplæg, videoklip, gruppearbejde, aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper, fælles refleksion og diskussion. Efteruddannelsen lægger op til fælles refleksioner om, hvordan der kan brobygges til egen praksis.

Undervisere


Anne Larsen

Anne Larsen er uddannet socialpædagog, og har derudover en efteruddannelse som
småbørnskonsulent. Hun er certificeret Theraplay-specialist og ICDP–vejleder. Hun har mange års erfaring i arbejde med børn og familier med tilknytnings- og relationsforstyrrelser og har i en årrække arbejdet med familiebehandling og plejefamilier. Anne har i dag selvstændig praksis med familiebehandlings- og Theraplayforløb, og hun arbejder desuden som supervisor, foredragsholder og underviser.

Susan Hart

Susan Hart er cand.psych., PhD, specialist og supervisor i børnepsykologi og specialist i
psykoterapi. Hun er i dag selvstændig psykolog og har i tidens løb superviseret PPR kontorer, sagsbehandlere i børne- og familieafdelinger, behandlingsinstitutioner, skoletilbud for børn med følelsesmæssige vanskeligheder, amtets specialskoler, familieplejekonsulenter, plejefamilier osv. I dag består hendes arbejde hovedsaglig af foredrags- og kursusvirksomhed i Danmark og Norge samt gruppesupervision af psykologer og andre faggrupper.
Hun afholder efteruddannelser i Neuroaffektiv Psykoterapi flere steder i Europa og er forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi (integration af hjerneforskning og udviklingspsykologi), som er oversat til flere sprog. Se mere på www.neuroaffect.dk.

Marie Olsen-Kludt

Marie Olsen-Kludt  er autoriseret psykolog og certificeret Theraplay terapeut, underviser samt supervisor. Hun har specialiseret sig i neuroaffektiv udviklingspsykologi, og hvordan man omsætter denne teori til terapeutisk praksis gennem Theraplay. Marie er en af de drivende kræfter bag Theraplay- behandlingens introduktion i Danmark. Som psykolog var Marie ansat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i København i en årrække og har siden 2007 virket i privat praksis. Her arbejder hun med familier, børn, unge og voksne, som har det svært. Marie underviser og superviserer desuden fagfolk.

Marianne Bentzen

Marianne Bentzen er psykoterapeut MPF, psykomotorisk psykoterapeut siden 1980 og neuroaffektiv psykoterapeut. Hun var træner i Bodynamic Institute fra 1985-97, og har afholdt professionelle efteruddannelseskurser for psykoterapeuter, psykologer og psykiatriske behandlergrupper i indland og udland siden 1982. I et nært samarbejde med psykolog Susan Hart, har hun i snart tyve år arbejdet med sammenfatning af den neuroaffektive udviklingspsykologi, og om teoriens anvendelse i behandling og psykoterapi. Hun har forfattet adskillige artikler og et par bøger om emnet, bl.a. sammen med Susan Hart. Derudover har hun været involveret i udviklingen af både Forældre på alle strenge og NUSSA

Pris & Information

Inkluderet:

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.

Prisen pr. deltager for certificeringsmodulet: 10.000,- kr. ekskl. moms.


Betaling,- og afbestilllingsregler

Betalings- og afbestillingsregler Pris for efteruddannelsesforløbet: 25.500,- kr. (ex. moms) Pris for certificeringsmodulet: 10.000,- kr. (ex. moms). Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer. Indtil 3 måneder før kursusafholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger. Afbestilling fra 3 måneder og til 8 uger før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 14.000 kr eks. moms. Afbestilling fra 8 uger før og til kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling. Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig

Tid & Sted

Danhostel Kalundborg
Stadion Alle 5, 4400 Kalundborg

2.-4. november; 13.-14- december; 11.-12. Januar; 7.-8. marts; 26.-28. april og 8.-9. juni

Tilmeld til Arrangement

Flere arrangementer